política de privacitat
DEL GRUP FOCUS

Responsable del Tractament

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:
SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA
NIF: A58116369
Domicili: C/ Àvila, 149-155 08018 BARCELONA
Direcció de correu electrònic: dataprotection@grupfocus.cat
Web: focus.cat; lanochedelosmuertosvivientes.com; villarroel.cat; teatregoya.cat; teatreromea.cat; teatrecondal.cat
Telèfon: 933097538
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 7001, Libre 6276, Secció 2ª, Foli 155

En SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a
tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen
o faciliten les seves a través dels diferents formularis situats en la web.

Dades Personals

Una dada personal és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a tal efecte
recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc.,
així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari
està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la configuració establerta pel mateix usuari així com dels termes i condicions
de la pròpia xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas
de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD
2016/679 de 26 d’abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat, duració i legitimació del tractament
Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:


 • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i tractem
  les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que
  realitza a través del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant
  el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.
  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella
  d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en
  qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu
  consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima
  de 3 anys.
  La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en
  acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del
  tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les
  conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei
  amb una durada mínima de 3 anys.
  La base de legítimació per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats és el consentiment
  que ens atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la
  licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Gestionar les experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis mitjançant els testimonis dels usuaris que seran
  publicats a la pàgina web i poder ajudar altres usuaris. Les úniques dades personals que es publicaran del testimoni seran el
  nom i la ciutat de l’usuari. Les dades facilitades les conservarem mentre l’usuari no sol·liciti la seva revocació i durant el
  temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en registrar-se a través del
  formulari habilitat per aquest efecte en la web i en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat
  abans d’enviar la seva sol·licitud.​​​​​​​
 • Enviar butlletins i newletters sobre productes de SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA. Sota el consentiment de l’usuari
  recollim i tractem les seves dades personals per poder enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Aquestes
  dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert
  per la llei amb una duració mínima de 3 anys.
  La base de legitimació del tractament de les seves dades serà el consentiment que atorga l’usuari al seleccionar la casella
  d’acceptació de la nostra política de privacitat abans de subscriure’s a la newsletter en el formulari habilitat a tal efecte a la
  web. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament
  basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Gestionar el currículum remès per l’interessat a través del formulari habilitat per a tal efecte i incloure’l en la base de
  dades de candidats de l’empresa. Les dades es conservaran durant el termini màxim d’un any, transcorregut el qual, es
  procedirà al bloqueig de les dades durant el temps establert legalment, garantint-li un total respecte a la confidencialitat
  tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.
  La base de legitimació per a gestionar i tractar el currículum de l’interessat és el seu consentiment el qual manifesta en
  realitzar una acció afirmativa d’enviament del mateix i seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat
  prèviament al seu enviament. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la
  licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Donar d’alta i gestionar un compte com a “usuari/a registrat/da” a través del formulari situat en la web que li permetrà a
  l’usuari accedir a la seva àrea privada de serveis i informar-lo de les nostres activitats, podent-li remetre per qualsevol mitjà
  electrònic comunicacions comercials de les novetats dels nostres serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari
  no sol·liciti la seva baixa del registre i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.
  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en registrar-se a través del
  formulari de registre i seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud.
  L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en
  el consentiment previ a la seva retirada.
 • Gestionar els concursos i sortejos organitzats en la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per a poder
  gestionar la seva participació en els diferents sortejos o concursos organitzats per SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, així
  com la posterior comunicació als guanyadors. Aquestes dades les conservarem mentre es desenvolupi el concurs o sorteig i la seva exposició posterior determinada en les bases del concurs, així com durant el temps establert per la llei amb una
  durada mínima de 3 anys.
  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari a través de l’emplenament del
  formulari de participació habilitat per a tal efecte en la web i seleccionant la casella d’acceptació de la nostra política de
  privacitat i de les bases del concurs o sorteig. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense
  que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Gestió i desenvolupament de la inscripció de l’usuari amb motiu de l’assistència a un esdeveniment o activitat organitzada
  per SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA a través de les dades recopilades en el formulari habilitat a tal efecte en la web.
  Aquestes dades les conservarem mentre duri l’activitat de l’esdeveniment i durant el temps establert per la llei amb una
  durada mínima de 3 anys.

  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari a través de l’emplenament del
  formulari de participació habilitat per a tal efecte en la web i seleccionant la casella d’acceptació de la nostra política de
  privacitat. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del
  tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers, tret que existeixi alguna obligació legal o a aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.

Els nostres servidors estan situats a la Unió Europea, i amb caràcter general, contractem prestadors de serveis situats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades personals fora de la Unió Europea o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades mitjançant decisions d’adequació, clàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o qualsevol altre instrument aprovat per l’autoritat de control que ofereixi les garanties adequades per a la realització de la transferència internacional de dades.

Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna
modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la
situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, garanteix que ha
obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les
i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca la
casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Ús de les contrasenyes

Per a poder accedir a l’Àrea Privada, l’USUARI haurà de “Iniciar Sessió” i incloure l’adreça del correu electrònic i contrasenya
generada en el formulari de registre d’acord a les regles de complexitat que s’estableixin a cada moment a la web.
Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol dels identificadors i/o contrasenyes que hagin
seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a persones alienes.
Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata al Responsable qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels
identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a la
seva immediata cancel·lació.

Drets dels interessats

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres C/ Ávila, 149-155 – 08018 Barcelona (Barcelona). E-mail: dataprotection@grupfocus.cat. Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es. 

Tractament de dades de Menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant
prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha
proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en
qualsevol cas dirigir-se a SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que
s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Xarxes Socials

L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra organització. Aquestes eines emmagatzenen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació al grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social. Així mateix, el Responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges..

Tractament de Cookies

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies. 

Data d’Actualització: 27/04/2023

Més informació: www.teatreromea.cat | www.lavillarroel.cat | www.teatregoya.cat | www.teatrecondal.cat

© 2018 Focus, S.A. info@grupfocus.cat | Tel. 93 309 75 38